ZAČNĚTE ZDE

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dortovapohotovost.cz provozovaném subjektem je Cukrárna KOLBABA s.r.o., se sídlem Kounicova 270/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 29254299, DIČ: CZ29254299 vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 68341, e-mail: info@cukrarnakolbaba.cz, tel. č.: +420 735 179 359 (dále jen jako „prodávající“).

Prodávající je plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi (§ 2079 a násl. občanského zákoníku) také ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810- § 1867 občanského zákoníku), zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Informace o potravinách jsou uváděny v souladu s právním řádem ČR, zejména pak se. zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a nařízením EU č. 1169/2011.

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zhotovitel.

2.2. Prodávající je podnikatelem. Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo jinou obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.3. Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.4. Kupující – podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající je povinen bezodkladně potvrdit přijetí objednávky na email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

3.3. Kupující si v rámci nabídky zboží na webových stránkách www.dortovapohotovost.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží a jejich množství a klikne na tlačítko „Vložit do košíku“. Po dokončení výběru zboží kupující v pravé horní části webových stránek klikne na tlačítko „Košík“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku a upravit množství zboží. Po kontrole obsahu košíku klikne na tlačítko „Vybrat místo odběru“, následně pak „Vybrat datum“ a vloží případně číslo dárkového poukazu do políčka vpravo a odkliknutím „Uložit objednávku“ ji závazně odešle.

3.4. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost, před odesláním objednávky, tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech (např. smlouva o dodání zboží, které bude vyrobeno na zakázku; nežádoucí zkušenost se zákazníkem, který si předchozí objednávku bezdůvodně nevyzvedl nebo nezaplatil) telefonickou autorizaci objednávky a právo požadovat zaplacení kupní ceny nebo její části před samotnou expedicí tovaru.

3.6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyku, v případě, že tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, je možné uzavřít smlouvu i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyku.

3.7. Kupní smlouva (objednávka) je po přijetí prodávajícím archivována v databázi prodávajícího, kupující má možnost vytištění uskutečněné objednávky.

4. Ceny

4.1. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Kupující spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, v průběhu které je prodávající vázán svou nabídkou, včetně ceny.

4.2. Veškeré akciové ceny jsou platné do vyprodání zásob, po dobu trvání akce, pokud není při konkrétním zboží uvedeno jinak.

4.3. Konečná cena je uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedená včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání tovaru nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

5. Platební podmínky

Kupující má možnost způsobu platby za zboží či služby:

 • v hotovosti na prodejně v Brně či Ostravě
 • platební kartou
 • nebo převodem:

Bankovní spojení:

Banka: ČSOB

Číslo účtu:
pro Brno: 2725328053/0800
pro Ostravu: 280850316/0300

Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího úhradu přiměřené zálohy za zboží, a to až do výše 100% kupní ceny.

6. Dodací podmínky

6.1. Zboží není doručováno na adresu zákazníka, ale je v dohodnuté lhůtě připraveno k vyzvednutí v odběrném místě předem zvoleném zákazníkem. Zboží je zpravidla připraveno k vyzvednutí dle zadání data odběru zákazníkem v objednávce, ode dne přijetí kupní ceny prodávajícím, pokud není u jednotlivých produktů uvedeno jinak.

6.2. V případě, že je u jednotlivých produktů uvedeno „Není skladem“, nelze tento produkt objednat, na jeho případnou dostupnost je možné se informovat u prodávajícího emailem nebo telefonicky.

7. Převzetí zboží

7.1. Kupující žádáme, aby při přebírání zboží, zboží ihned na místě zkontrolovali. Pokud zjistíte poškození zboží nebo jakékoliv vady či rozpor s předmětem koupě, doporučujeme ihned na místě požádat o sepsání reklamačního protokolu a zboží nepřebírat. Poté nás neprodleně kontaktujte a oznamte nám všechny rozhodné skutečnosti týkající se dané situace (poškození, jiné vady, rozpor s předmětem koupě). Další postup při uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady zboží již zajistí prodávající.
Upozorňujeme, že výše uvedená doporučení se týkají pouze reklamací vad zboží zjištěných při převzetí zboží ve výdejném místě. V případě reklamací jiných vad se použije postup upravený reklamačním řádem.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

8.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

8.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

8.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

8.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

8.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

8.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

8.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

8.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím:

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

(vyplňte tento formulář a pošlete jej v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Cukrárna Kolbaba

Kounicova 21 

Brno

stastova@cukrarnakolbaba.cz

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o poskytnutí Zboží:

Zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání Zboží:

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo bankovní účet pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum:

* Nehodící škrtněte

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

9. Storno objednávky

9.1 Kupující může zrušit svoji objednávku nejpozději 2 dny před uvedeným datem výdeje (u svatebních dortů min.14 dní předem). 
Objednávka musí být zrušena prostřednictvím e-mailu na adresu info@cukrarnakolbaba.cz. Pro zrušení uvádějte své jméno, kontaktní údaje, na které byla objednávka vytvořena, číslo objednávky, stručný popis objednaného zboží a termín učiněné objednávky.
V případě platby zálohy/ nebo 100% výše produktu má kupující právo při stornování objednávky nejpozději 2 dny před její realizací na její vrácení (vrácení ve formě peněz nebo vystavení voucheru na danou částku - pro další nákup) .
Při stornování již uhrazené objednávky méně než 2 dny předem, nemá kupující právo na vrácení. Při stornování objednávky po této lhůtě nemá povinnost prodávající kupujícímu zaplacenou zálohu vracet.

9.2 Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží nebo se změnia provozní doba provozovny (např. dovolená). V takovém případě Vás bude prodávající telefonicky kontaktovat a navrhne další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

 

10. Nároky z vadného plnění a záruka za jakost

10.1. Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

10.2. Za vadu nelze považovat mechanické poškození zboží, přirozenou změnu materiálu zboží úměrnou délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

10.3. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně je 24 hodin od jejich dodání, přičemž uvedené výrobky musí být po celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V opačném případě neodpovídá prodávající za vady způsobené nedodržením skladovacích podmínek.

10.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
   2. na odstranění vady opravou věci
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupit od smlouvy.
     

10.5.Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy kupující- spotřebiteli věc převzal,

   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující - nepodnikatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.6.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.7. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího-nepodnikatele upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

10.8. Kupující-spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:

   1. u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím-nepodnikatelem, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci (např. věci, které se rychle kazí, nebo se užíváním spotřebovávají).

10.9. Kupující je povinen oznámit vadu bezodkladně potom, co ji mohl zjistit, neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

10.10. V případě, že je zboží vadné, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující- spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.

10.11.Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující- spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

10.12. Neodstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.13. Právo z vadného plnění kupujícímu - spotřebitel nenáleží, pokud kupující - spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující - spotřebitel vadu sám způsobil.

10.14. Pokud má věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a pokud se jedná o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující- spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

10.15. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.

10.16. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje (poskytuje záruku), že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

10.17. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

10.18. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Cukrárna KOLBABA tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“). Cukrárna KOLBABA je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Cukrárna KOLBABA zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Cukrárna KOLBABA rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.)

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

11.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.10.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.10.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.10.3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

12.1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@cukrarnakolbaba.cz

12.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

12.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

12.4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

12.5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

12.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

12.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

12.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

13. Závěrečná ustanovení


Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a obsahem těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření kupní smlouvy.

Je, nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost těchto VOP nebo kupní smlouvy jako celku a namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí českým právním řádem, a soudy příslušnými pro řešení případných sporů vzniklých z těchto VOP nebo související kupní smlouvy jsou soudy České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost od 1.1.2021.